Career steps are hard especially if you are young and people's expectations are very high about you. In this case, you don’t have a chance to feel negative things and slack off. You have to be motivated always, stay high and take firm steps forward.

To take firm steps forward you must have plans for your life and apply these plans day by day. But if we are not sufficient that today? There are my solutions for bad vibes and motivation problems.

Rule 1: Good Plan

Everybody has plans who want a meteoric rise. But everybody doesn’t have good plans. If you have problems…


Assigning the operations I can do using the mouse while writing code to keyboard shortcuts and getting used to it has significantly increased my performance. Especially being able to jump multiple lines with a single key combination to navigate quickly within a file has seriously reduced my mouse usage.

However, the default key assignments that come with Visual Studio Code do not contain a combination to jump multiple lines at a time. For this reason, we need to define our own combination.

How to Assign Keyboard Shortcuts in Visual Studio Code?

We will use keybinding.json file to assign shortcuts to the keys on the keyboard. All keyboard shortcuts in…


Kod yazarken fare kullanarak yapabildiğim işlemleri klavye kısayollarına atamak ve buna alışmak performansımda ciddi artışlar gösterdi. Özellikle bir dosya içerisinde hızlı gezinebilmek için tek bir tuş kombinasyonu ile birden çok satır atlayabilmek fare kullanımımı ciddi şekilde azalttı.

Fakat Visual Studio Code ile gelen default tuş atamalarında tek seferde birden çok satır atlamak için bir kombinasyon bulunmuyor. Bu sebeple kendi kombinasyonumuzu belirlememiz gerekiyor.

Visual Studio Code Klavye Kısayol Ataması Nasıl Yapılır?

Klavyedeki tuşlara kısayol atamak için keybinding.json dosyamızı kullanacağız. VS Code’daki tüm klavye kısayolları, bu json dosyası aracılığıyla özelleştirilebilir. Dosyayı nasıl açacağımız ve yazacağımız kurallarla ilgili detaylı bilgiler bu linkte anlatılmış.

Tek Seferde Dikey Olarak Çoklu Satır Atlamak

keybinding.json dosyamızı açtıktan sonra aşağıdaki satırları dosyamızın içerisine…


If you have an application running on the App Engine service of the Google Cloud cloud provider and you want to distribute the requests to this application among your App Engine services, we can do this with the rules we write in the file named dispatch.yaml

NOTE: The dispatch.yaml file must be located in the root directory of your project or in the same directory as your default App Engine service. You can only have 1 dispatch.yaml file.

Dispatch.yaml File Syntax

The dispatch.yaml file has a very simple syntax. There is a template we must follow. …


When sorting in MongoDB, if we do not make an additional setting, it cannot include records containing foreign characters. We will use the Collation feature that came with version 3.4 to solve this problem. Collation briefly:

Collation allows users to specify language-specific rules for string comparison, such as rules for lettercase and accent marks.

While using Collation, we can make different adjustments with many parameters, but today we will use the locale parameter for “language-based sorting”. MongoDB sorts according to the language code we provide as the locale parameter.

A normal sorting example (using mongoose)

CitySchema.find({}).sort(‘cityName’)

The above query will…


MongoDB’de sıralama yaparken eğer ek bir ayar yapmaz isek yabancı karakterler içeren kayıtları sıralamaya dahil edemiyor. Bu sorunu çözmek için versiyon 3.4 ile gelen Collation özelliğini kullanacağız. Collation kısaca:

Collation, kullanıcıların küçük harf ve aksan işaretleri gibi dize karşılaştırması için dile özgü kurallar belirlemelerine olanak tanır.

Collation kullanırken birçok parametre ile farklı ayarlamalar yapabiliyoruz fakat bugün konumuz olan “dil bazlı sıralama” için locale parametresini kullanacağız. MongoDB, locale parametresi olarak verdiğimiz dil koduna göre sıralama yapıyor.

Normal bir sıralama örneği (mongoose kullanarak)

CitySchema.find({}).sort(‘cityName’)

yukarıdaki sorgu bize tüm şehirleri cityName fieldına göre sıralayarak getirecek. Fakat, özel karakterler barındıran şehir adlarını (mesela “Çanakkale”) sıralamamıza dahil etmeyecek.

Türkçe karakterleri dikkate alarak sıralama yapmak için örnek bir sorgu yapalım:

CitySchema.find({}).collation({ locale: ‘tr’ }).sort(‘cityName’)

yukarıdaki sorgumuz ile “Türkçe” karakterler içeren şehir adlarını da sıralayabildik.

Eklemek istedikleriniz, kaleme almamı istedikleriniz, sorularınız veya başka konular olursa lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin. Sağlıcakla…


React Native has a Linking module to manage the interaction with other applications in the device. In this article, I will explain how you can open “Application Setting Page” of the device using.

Sample Case

Before I explain how to do this, I’ll talk about an example case where we might need this:

You need to get location permission within the application from a user using an iOS operating system and you asked for permission. But user did not agree to grant this permission the first time. In this case, you cannot ask your user for location permission the second time. …


React Native’de, cihaz içerisindeki diğer uygulamalara geçişi kontrol edebilmek için Linking yapısı mevcut. Bu yazıda, kullanıcınızı, kullandığı cihazın “Uygulama Ayar Sayfası”na nasıl gönderebileceğiniz anlatacağım.

Örnek Durum

Nasıl yapacağımızı anlatmadan önce buna ihtiyaç duyabileceğimiz örnek bir durumdan bahsedeceğim:

iOS işletim sistemi kullanan bir kullanıcınızdan uygulama içerisinde konum izni almanız gerekti ve izin istediniz. Fakat kullanıcınız ilk seferde bu izni vermeyi kabul etmedi. Bu durumda kullanıcınızdan ikinci kez konum izni isteyemezsiniz. Bu durumda ancak yapılması gereken, kullanıcıyı uygulamamızın ayarlar sayfasına yönlendirmek ve manuel bir şekilde izin vermesini sağlamak.

Örnek durumumuzu anlattığımıza göre artık kullanıcımızı nasıl “uygulamamızın ayarlar sayfası”na yönlendirebileceğimize geçebiliriz.

Kullanıcımızı Uygulamamızın Ayarlar Sayfasına Yönlendirmek

iOS İşletim Sistemi

Eğer kullanıcımız iOS işletim…


While defining our screens in a project we use React Navigation, it is possible to make some adjustments with the options prop. I will talk about the method we will use when we need to make these adjustments dynamically.

Let’s start with a small example. I hope you enjoy it!

<AuthStack.Screen
name="Profile"
component={Profile}
options={{ title: "Profile Page" }}
/>

As we can see in the example, we define a screen AuthStack and set the page title as “Profile Page” with options prop. So what would we do if we wanted to determine the page title dynamically (eg: username)? This is…


React Navigation kullandığımız bir projede ekranlarımızı tanımlarken options prop u ile bazı ayarlamaları yapabilmek mümkün. Bu ayarlamaları dinamik olarak yapmamız gerektiği durumlarda kullanacağımız yöntemden bahsedeceğim. Keyifli okumalar :)

Hemen küçük bir örnek ile başlayalım.

<AuthStack.Screen
name="Profile"
component={Profile}
options={{ title: "Profil" }}
/>

Örnekte gördüğümüz üzere AuthStack içerisine bir ekran tanımlıyoruz ve options prop u ile sayfa başlığını “Profil” olarak belirliyoruz. Peki biz sayfa başlığını dinamik olarak belirlemek istesek (örn: kullanıcı adı) ne yapardık? İşte burada navigation.setOptions fonksiyonu devreye giriyor.

Biliyoruz ki tanımladığımız her bir ekran componentinin içerisine navigation nesnesi prop olarak geçiliyor. …

Osman Kanadikirik

Full Stack Developer, Team Lead. 🔋 Everytime Self Motivated

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store